• در زمینه استفاده از چوبهای تیمار شده حرارتی (ترموو) باید دقت شود که این چوبها به هیچ وجه نباید در تماس مستقیم با خاک قرار گیرد زیرا ترموود بدلیل خروج صمغ از آن و فاقد قند چوب بودن مورد حمله قارچها و باکتریها قرار نمی گیرد و لی قطعا مکان بسیار مناسبی برای لانه سازی و تخم ریزی موریانه ها می باشد.
  •  ضمنا به علت خورندگی بسیار بالا آب دریا جهت سازه های دریایی نباید مورد استفاده قرار گیرد.
Print Friendly, PDF & Email