توضیحات پروژه

نوع پروژه: باغ بام

اجرا: شرکت چوبسان شرق

محل اجرای پروژه: مشهد بولوار هاشمیه

کارفرما: جناب آقای مهندس مقیدی

سال اجرا:  ۱۳۹۴

 

Print Friendly, PDF & Email