ترمو وود(Thermowood) در فنلاند، فرآیندهایRetification و Le-Bios در فرانسه، پلاتو در هلند و تیمار حرارتی در روغن (OHT) در آلمان.

در سه فناوری، از تکنیک تیمار حرارتییک مرحله ای چوب استفاده شده است: Retification با اتمسفر نیتروژن، Le-Bios با اتمسفر بخار و OHT با استفاده از روغن داغ به عنوان عامل انتقال حرارت. فرآیند Thermowood شامل سه مرحله خشک کردن، تیمار حرارتی و خنک کردن- متعادل سازی است و تا ۷۲ ساعت طول می کشد.  فرآیند پلاتو شامل سه مرحله ترموهیدرولیز، خشک کردن و تثبیت، و سرانجام متعادل سازی است که تا ۷ روز به طول می انجامد.

Print Friendly, PDF & Email