چوبهای درختان با گونه سوزنی برگ مانند کاج ، سرو در مقایسه با گونه های پهن برگ مانند صنوبر و راش  حساسیت کمتری نسبت به حرارت دارند به همین خاطر در فرایند تیمار حرارتی (ترمو شدن ) آن باید حرارت بیشتری ببینند.به عنوان مثال جهت تولید پروفیلهای چوبی ترموود در رده   ( دی) دمای مورد نیاز برای چوبهای سوزنی برگ بین ۲۱۲ درجه سانتیگراد تا ۲۱۵ درجه می باشد در صورتیکه برای چوبهای پهن برگ دمای مورد نیاز ۲۰۰ درجه سانتیگراد تا ۲۰۳ درجه مورد نیاز می باشد.

 

THERMO D

SOFT WOOD

HARD WOOD

۲۱۲+- ۳

۲۰۰ +- ۳

Print Friendly, PDF & Email