در آوریل ۲۰۱۵، انجمن بین المللی ترموود، گزارشی از آمار تولید ترمو وود در دنیا را ارائه نمود. این گزارش ، شامل آماری از سال ۲۰۰۱ تا پایان سال ۲۰۱۴ می باشد.طبق این آمار، تولید ترمووود نسبت به سال ۲۰۰۱، در سال ۲۰۱۴،  ۷.۷برابر شده است که از میان تمامی گونه های درختی مناسب در این زمینه، درختان کاج و صنوبر بیشتر از بقیه در تولید شرکت داشته اند. و بیشترین مصرف ، مربوط به ترموود نوع D می باشد. مصرف این متریال در فاصله۱۱ سال نزدیک به ۶ برابر شده است و این نشان دهنده استقبال از این محصول و کیفیت و زیبایی آن است به دلیل وجود جنگلها و امکانات کاشت و پرورش گونه های درختی مناسب برای عملیات ترموود در اروپا، تولید این محصول در این قاره، بیشتر از دیگر نقاط دنیاست. کشورهای اروپایی بیشترین سهم را در بازار ترموود دارا می باشند؛ اما در سالهای اخیر، کشورهای غیر اروپایی، سهم خود از ۳% در سال ۲۰۰۱ به ۱۹% رسانده اند. و با توجه به این نکته سهم ایران از بازار جهانی حدود ۲٪ می باشد اینطور می توان برآورد کرد که میزان ترموود وارد شده به ایران در سال ۲۰۱۴ به میزان حدود ۲۹۱۵ متر مکعب بوده است. با توجه به شناسایی این نیاز داخلی و امیدبه حمایت شما مصرف کننده داخلی از تولید ملی و ایجاد اشتغال بر آن شدیم تا با بهره گیری از دانش، تجربه و بازدید کارشناسان این مجموعه از خطوط تولید این محصول در سایر نقاط دنیا به تولید با کیفیت این محصول در داخل کشور بپردازیم. 

Print Friendly, PDF & Email