توضیحات پروژه

وع پروژه: باغ بام

اجرا: شرکت چوبسان شرق

محل اجرای پروژه: مشهد

کارفرما: گروه مهندسی teesgroup

سال اجرا: ۹۶

Print Friendly, PDF & Email