توضیحات پروژه

نوع پروژه: نما

اجرا: شرکت چوبسان شرق

محل اجرای پروژه: مشهد بولوار هاشمیه

کارفرما:

سال اجرا: ۱۳۹۵

Print Friendly, PDF & Email