توضیحات پروژه

نوع پروژه: محصولات باغی

اجرا: شرکت چوبسان شرق

محل اجرای پروژه: مشهد

کارفرما: جناب آقای مهندس ظهوریان

سال اجرا:۱۳۹۶

Print Friendly, PDF & Email