1. نکته قابل توجه در ظاهر پروفیل های ترمو شده این می باشد که به علت حرارت و تیمار حرارتی صورت پذیرفته سطح چوب بهبود کیفیت یافته و زبر چوب تا حدود بسیار زیادی از بین می رود و لکن این فرآیند باعث سطح درخشنده و صیقلی تری از چوب می شود.
  2. به علت کاهش گروه اکسیژن در شیمی چوب رنگ پذیری چوبهای ترمو کاهش پیدا می کند.
Print Friendly, PDF & Email