۲-نمو یا غیر مرکزی (بیرون مرکزی):

در اثر عوامل محیطی مغز درخت به یک طرف از مقطع چوب ساقه منحرف شده ومغز ان ها در وسط تنه ی درخت قرار ندارد یک طرف درخت دارای الیاف باز و چوب زیاد وطرف دیگر دارای الیاف بسته وچوب کم وفشرده به هم می باشد علت رویدن غیر مرکزی قرار گرفتن درخت در کنار صخره یا ساختمان ویا کنار جنگل وسراشیبی های تند و یا در معرض وزش باد های شدید قرار گرفته باشد.

۳- پیچیدگی الیاف:

در حالت طبیعی الیاف چوب موازی یکدیگر ودر جهت ساقه هستند ولی در برخی از درختان بر اثر عوامل طیبعی مانند گرد باد ها الیاف به صورت پیچیدگی در می اید وتولیدچوب های کج تار در می اید که بر حسب قرار گرفتن الیاف چوب وچوب های مار پیچ و اوریب تار، تابیده تار و…….. نامیده می شود.

۴-رشد پوشش اضافی یا پوست اضافی:

گاهی در اثر یخ زدن چوب ترک هایی در تنه ی درخت به وجود می اید الیاف کنار این ترک ها با رشد و نمو خود سعی می کنند روی ترک ها را بپوشانند که با عث ایجاد یک پوست جدید می گردد.

معایب چوب بعد از قطع درخت:

قارچ ها و حشرات چوب خار و پوسیدگی چوب . دومین دسته از معایب چوب هجوم عوامل خارجی می باشد که در زیر شرح داده می شود.

قارچ ها در مناطق مرطوب به چوب ها حمله می کنند انواع گوناگونی از چوب ها وجود دارد که به چوب درختان سر پا یا ایستاده و چوب ها ی استصحال شده حمله ور می شود قارچ ها جزء گیاهان انگلی می باشد و به همین دلیل برای به دست اوردن مواد غذایی به چوب حمله می کنند این تغذیه به دو صورت انجام می شود یا به نابودی چوب می انجامد که ان دسته از قارچ ها را نابود می کنند و یا این که به تغییر رنگ چوب منتهی می گردد که در این حالت قارچ ها را رنگ کننده گویند به طور کلی قارچ های چوب خار در حرارت ۲۰ تا۳۶ درجه سانتی گراد ورطوبت ۲۰ درصد به بالا فعالیت می نماید و بهترین شرایط جهت حمله به چوب در حالت ایده ال رطوبت بین ۲۵ تا ۳۰ درصد می باشد.

Print Friendly, PDF & Email