توضیحات پروژه

نوع پروژه: نیمکت

اجرا: شرکت چوبسان شرق

محل اجرای پروژه: مشهد – قاضی طباطبایی

کارفرما: بانک ملی

سال اجرا: ۱۳۹۴

Print Friendly, PDF & Email