توضیحات پروژه

نوع پروژه: طراحی تراس

اجرا: شرکت چوبسان شرق

محل اجرای پروژه: مشهد

کارفرما: جناب آقای دکتر کرم الدین

سال اجرا: ۱۳۹۵

Print Friendly, PDF & Email