توضیحات پروژه

نوع پروژه: نما

اجرا: شرکت چوبسان شرق

محل اجرای پروژه: مشهد بولوار فرهنگ

کارفرما: جناب آقای مهندس ظهوریان

سال اجرا: ۱۳۹۴

Print Friendly, PDF & Email