فرآیند تیمار حرارتی چوب، روشی نوین برای بهبود خواص چوب است.  در ایران شرکت چوبسان شرق برای اولین بار اقدام به طراحی ساخت تجهیزات تیمار حرارتی و تولید محصولات ترمو وود نموده است. در روش توسعه داده شده توسط متخصصین شرکت چوبسان شرق، با بهره گیری از نقاط قوت روشهای فنلاندی و فرانسوی، ضمن کاهش قابل توجه زمان تیمار (تا ۳۰% نسبت به روش متداول فنلاندی)، سعی گردیده تا با تکیه بر سطح دانش فنی داخلی و مزیتها طبیعی ایران، هزینه های طراحی، ساخت و عملیاتی فرآیند به حداقل خود کاهش یابند.

به این منظور با الگو برداری از روش سه مرحله ای فنلاندی تولید ترمو وود، جهت استفاده از مزایای روش فرانسوی تیمار حرارتیبا تزریق نیتروژن به فضای داخل دستگاه، ضمن کاهش قابل توجه میزان اکسیژن اتمسفر دستگاه با استفاده از یک روش ابتکاری انتقال حرارت، که در آزمونهای بعمل آمده اثر بخشی و کارآمدی آن کاملا به اثبات رسیده است. تیمار حرارتی چوب انجام خواهد شد.

Print Friendly, PDF & Email